Dofinansowanie UE

lo

W dniu 25.05.2017 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. podpisał umowę 

nr RPZP.02.06.00-32-A010/16-00 o dofinansowanie Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie - przebudowa i rozbudowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na kwotę 3.081.274,33 zł.

Postępy realizacji inwestycji:

07.03.2017 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych (przetarg unieważniony ze względu na brak ofert)

07.03.2017 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór Inżyniera Kontraktu

14.06.2017 r. – podpisanie umowy z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

11.07.2017 r. - ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy)

23.08.2017 r. - ogłoszenie trzeciego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena jedynej oferty złożonej w postepowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia)