Zapytanie ofertowe

1.
Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485112

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

2.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawę i montaż stalowych trybun sportowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
 
Poniżej link do postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/492716

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


3.
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 275, w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro, w trybie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni AquaStar przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

Poniżej link do postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/492718
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej w holu głównym obiektu AquaStar z przeznaczeniem na montaż automatu z zimnymi napojami. 

Link do pobrania z oferą

Link do rozstrzygnięcia

5. Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej w holu głównym obiektu AquaStar z przeznaczeniem na montaż automatu na produkty basenowe.

Link do pobrania z oferą

Link do rozstrzygnięcia

6. Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej w holu głównym obiektu AquaStar z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii tzw. "Fit a Baru".

Link do pobrania z ofert

Link do rozstrzygnięcia